Nigar Xiyavi. ÖZÜMÜZ VARIQ DAAA…

(hekayə)

Evdən çıxanda səhər çağı gözlədin Sibel Can klipini qurtardı, sora çıxdun. Şalvarıvı otaqda geyib düymələrivi tələsə-tələsə gətirib Sibel Canın qabağında düymələdin. Darağıvı da cibündə gətirib çallanmış saçlarıvı onun qabağında daradın. O biri cibündən atkolon çıxardıb təzə qırxdığın üzüvə, boyun-boğazıva səpdin. Sora əlivi çəkdün boyun-boğazıva. Əlivi şalvarıvın zipinəcən endirdün. Köynəyivin düymələrini göbəyivəcən açıb təzədən düyəmlədün Sibel Canın qabağında. Əlivi şalvar cibivə salıb dəhliz qapısına sarı gedəndə dönüb mənə baxdun. Qapını bağlayıb çıxdun. Təzədən qapını açıb səsivə qayğılı hava verib dedün:
- Mamangilə-zada gedisən, aparım?
- Hövsələm yoxdu, - dedim.
Mamamgili tez-tez yadıma salısan bu günlər.

***
Nahardan sora çəkib keşnən1 dalda bağladım saçlarımı. Ələ gəlmirdi şoqərib. Əlündəki naylon qabçağdan bığlarıva rəy yaxa-yaxa: "Çoxdandı day arayişgaha2-zada getmisən, ay arvad", - dedün.
- Hövsələm yoxdu, - dedim.
İstikanıvı nəlbəkiyə qoyanda çini bir səs dağıldı otağa.
İkiminci çayı içə-içə: "Qızılgül içirik, çay içmirik ki!" – dedün. Yekə dərin qurtumlarnan çayıvı hortuldatdun. Sora nəlbəkinin çini səsinən aramıza gəyirdin. Gəyirmən qurtarcağın onun havasınan: "Zəəəhrimaaar!.." – dedim ürəyimdə. Sora saçımdan bir dəstəsini barmağımnan sığallıya-sığallıya yanağımın üstə qıvırdım.
Durub getdün tuvaletə. Gedib iki balış gətirib yan-yana atdım araya. Üzüqoylu uzandım. Bir qıçımı qarnıma yığdım, sən tuvaletdən çıxınca o birisini də uzatdım. Üzümü çevirdim sənün balışıva sarı. Ətəyimi çəkdim yuxarılıq, budlarımı tökdüm eşiyə. Gəldün. Uzandun. Başıvı balışa qoya-qoya: "Ay dədə vay eyyy…" – deyib ağız-burnuvu çəkib büzüşdürdün. Yani çox yorğunam, kefsizəm, dindirməli deyiləm və belə-belə sözlər. Arxası üstə uzanıb tavana baxdun. Dizimi bir az da yığdım qarnıma və mızıldanaraq, dilimin atına bir mahnı aldım: "Nina nay nay nay nina…" Hələ tavana baxırdun.
Barmaxlarımı salıb saçımı daradım. Sora qolumu qovzayıb havada əydim sənün üstüvə. Barmaxlarımın aralarına ilişən bir neçə telimi gözüvün qabağında oynadıb-oynadıb tellərimi uçurtdum üzüvə.
- İşıq çalır pəncərədən, gözümü qamaşdırır, – deyib dalıvı çevirib böyrü üstə döndün.
***
Keçən həftə şaqqanaq çəkib: "Deyir, oğlum mənə ata deyəndə, deyirəm ədə, köpolu, atan deyiləm ey, mən dayıvam, dayın!" – dedün. Sora tumanıvı qarnıvın boğazına kimin çəkib: "Evünən mühəndis Nuri, belə şirin adamdı eeey, belə", – deyib genə şaqqanaq çəkdün. Mən diş sapını barmaxlarıma tovlaya-tovlaya dedim:
- Vaaa… Onda arvadı da desin, bala, mən sənün bibivəm…
- Day bilisən…, zad olur da…, neynəsin. Deyir, əlim arvadımın buduna dəyəndə, elə bil öz buduma əlim dəyir.
Axmaq-axmaq dedim:
- Bə niyə? – və səsimi rezin kimi çəkib əlivin yan-yörəsinəcən uzatdım, - O ki adamın gözünə girir.
- Nə bilim vallah… Onun da arvadı sir-sifətdən düşüb.
- Oğlunun toyunda elə gözəl "Ləzgi" oynurdu ki.
AzTV kanalından Türkiyə kanalına çevirib qıçıvı qıçıvın üstə aşırdun.
- Ağacəfər ağanın iyirmi beş yaşındakı Rəştdəki təzə arvadı neynir? – soruşdum.
- Mühəndis Nuri deyirdi, day bu yanlara gəlmir. Gedib şirkətinə bi şöbə vurub, oralarda qalır elə.
- Bəs arvadı burda…
Kəsdün sözümü:
- Ah, baba, neynirik axı. Xaxnan nə işimiz…
***
Paltarıvı dəyişib otaqdan çıxman uzun çəkdi gecə evə gəldiyində. Mobaylunan3 oynaya-oynaya gəlib oturdun. Tilvizyonu açdun; dalıca mahvarəni4 də açıb miz üstündəki kitabı götürüb onu da qoydun qabağıva. "Şu Çılğın Türklər". Neçə aydı bu kitab əlündə. Tilvizyon "Tatlısəs" kanalı üstündəydi, səsi də qısıq.
- Nə xəbərlər? – dedim.
Gözüvü kitabdan almadan:
- Heş, - dedün.
Beş-on dəqiqə beləsinə keşdi. Bilürdün gözümün altına almışam səni. Ona görə kipriklərivi daha yatırdırdun kitaba. Hətta yuxlamış kimi də gəlirdün gözümə hərdən.
- Yuxlayıbsan? Vur əxbara!5
Diksintivi tez gizlədib tilvizyona baxa-baxa:
- Əhə…, - deyib dizün üstə buraxılmış kontrolu tilvizyona sarı tuşladun.
- Keşdi əxbar, – dedim.
- Yox baba, hələ.
- Bə Sitarə xanım Derəxşişə baxmısan?
Üzün tilvizyona sarı başıvı tovladun mənə və "tihi" kimi bir gülüşə bənzər səs dişlərivin arasından eşiyə töküldü: "Sitara xanım olmasın, Luna xanım Şad olsun". "Şadili Şad olsun…" – dedim mən də və sənin bayaxkı çıxartdığın "tihi" kimi səsdən çıxartdım. Bilirdün yavaş-yavaş başlamışam tələmi qurmağa. Pis yerdə karıxdırmışdım. Hara qaça bilərdün? Canıvı necə qurtara bilərdün? Bircə qurtaracağın hop tutmandaydı. Onu da ki tutmuşdun. Bilirdün mən də ehtiyatlı cənəvaram, yemimi yaxçı tanıram. Susub dinmədün və beləsinə deyitdəşməyə başlamağımızın cəryanın yerində boğdun.
- Uşaxlardan nə xəbər, danışıbsan buyün-dünən?
Öz aramızdı, uşaxlar lap yerində düşdü yadıva. Sağ ol, elə mənim də dadıma çatdun vaxtında. Heç mənim özümün də o sahat deyitdəşməyə hövsələm yoxeydi. Olseydi başlatmasını yaxşısa bacarırdım. Təki hərdən bir, arada sənə porsuq gəlib əylənmək istirdim. İçündəki diksintilərivi diksindirmək əsəblərimi dincəldirdi.
- Hə… Yaxçıdılar. Term6 imtihanları başdanıb. Başları qaldı. Tehranın da havası qızışır yavaş-yavaş.
Bu uzun cavabım yetərli ara aşdı bayaxkı atdan-atdan soyuq savaşımıza. Başıvı kitabdan qovzuyub mənə baxaraq:
- O qədər başıma iş tökülüb ki şirkətdə… Xarabada baş qaşımağa macalım olmur, – dedün.
Sora kontrolu alıb mahvarə kanalında "Bi-Bi-Si" radyosuna çevirdün.

________
1. Rezin bağ, qaytan
2. Gözəllik salonu
3. Mobil telefon
4. Peyk
5. Xəbərlər
6. Semestr


Qaynaq (ərəb əlifbasında): http://www.1001gece.blogfa.com/post-31.aspx


0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər